tel.: 604-500-918, mail.: adwokat@dariuszsieka.pl


KANCELARIA ADWOKACKA KRAKÓW - ZAKRES USŁUG

W zakresie usług naszej Kancelarii Adwokackiej mieszczą się sprawy w zakresie:

Szczegółowe informacje na temat prowadzanych spraw przez naszych adwokatów znajdziecie Państwo poniżej.

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt telefoniczny na numer tel.604-500-918 mail: adwokat@dariuszsieka.pl

PRAWO CYWILNE


W zakresie prawa cywilnego kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:
 
 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowania za szkody komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej,
 • dochodzenie odszkodowań z oc i ac,
 • dochodzenie roszczeń za szkody na osobie (uszkodzenia i urazy ciała) oraz za szkody na mieniu,
 • dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,
 • odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • prowadzenie spraw z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy,
 • windykacja należności,
 • dochodzenie roszczeń z umowy sprzedaży, dostawy, pożyczki, przewozu i innych umów cywilnoprawnych,
 • roszczenia związane z wadami oświadczeń woli - błąd, podstęp,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918 albo mail: adwokat@dariuszsieka.pl

Powrót

PRAWO RODZINNE - ROZWODY - PODZIAŁ MAJĄTKU


W zakresie prawa rodzinnego kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:
 
 • rozwody - prowadzenie spraw o rozwód (rozwód za porozumieniem stron, rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzekaniem o winie),
 • separacje - prowadzenie spraw o separacje (separacja za porozumieniem stron, separacja bez orzekania o winie, separacja  z orzekaniem o winie),
 • władza rodzicielska - sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskie,
 • alimenty - sprawy o alimenty na rzecz dzieci, o alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie, sprawy o podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, sprawy o przyczynianie sie do zaspokajanie potrzeb rodziny, sprawy o wypłatę wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka,
 • kontakty - uregulowanie kontaktów z dziećmi, zmiana sposobu kontaktów ustalonych sądownie,
 • podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów i wydatków powstałych w trakcie małźeństwa,
 • eksmisja współmałżonka w sprawie o rozwód lub separacje,
 • mieszkanie - korzystanie ze wspólnie zajmowanego mieszkania w sprawie o rozwód lub separacje,
 • rozdzielność majątkowa - prowadzenie spraw o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej, intercyza,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • opieka prawna

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918  albo mail: adwokat@dariuszsieka.pl

Powrót

PRAWO SPADKOWE - ZACHOWEK - DZIAŁ SPADKU


W zakresie prawa spadkowego kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:
 
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • pomoc przy sporządzeniu testamentu
 • nieważność testamentu,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i polecenia w testamencie,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • niegodność dziedziczenia,

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918  albo mail: adwokat@dariuszsieka.pl

Powrót

PRAWO NIERUCHOMOŚCI - UMOWY DEWELOPERSKIE


W zakresie prawa nieruchomości kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:
 • analiza prawna umów przedwstępnych,
 • analiza prawna umów deweloperskich,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości, gruntów, działek,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • ochrona prawa własności, roszczenia windykacyjne,
 • ochrona posiadania, naruszenie posiadania, roszczenia posesoryjne,
 • realizowanie wpisów do ksiąg wieczystych - wpis i wykreślenie hipoteki
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności i wszelkie roszczenia z tym związane: rozliczenie pożytków i nakładów,
 • ustanowienia lub uchylenia służebności osobistych,
 • ustalenie lub uchylenie służebności gruntowych, przejazdu, przechodu
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną,
 • spory współwłaścicieli co do sposobu korzystania i zarządu nieruchomością wspólną,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nakładów i pożytków z nieruchomości

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918  albo mail: adwokat@dariuszsieka.pl

Powrót

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE - SPÓŁKI


W zakresie prawa gospodarczego i handlowego kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:
 
 • stała obsługa prawna firm, spółek cywilnych i handlowych,
 • zakładanie, rejestracja, przekształcanie i rozwiązywanie spółek, stowarzyszeń,
 • sprawy upadłościowe i naprawcze,
 • prawo przewozowe,
 • przygotowanie, opiniowanie i analiza umów cywilnoprawnych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • dochodzenie roszczeń o zwrot zadatku lub zaliczki,
 •  prowadzenie spraw w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • reprezentowanie w postępowaniu zabezpieczającym,
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym,
W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918  albo mail: adwokat@dariuszsieka.pl
Powrót

PRAWO KONSUMENCKIE


W zakresie prawa konsumenckiego kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:
 
 • ochrona praw konsumentów,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży, dostawy, komisu, dzieło
W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918  albo mail: adwokat@dariuszsieka.pl
Powrót

PRAWO ADMINISTRACYJNE - SKARGA DO WSA


W zakresie prawa administracyjnego kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:
 
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • składanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 • sporządzanie skarg o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego,
 • sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918 lub (12)656-36-07 albo mail: adwokat@dariuszsieka.pl
Powrót

PRAWO LOKALOWE I SPÓŁDZIELCZE - EKSMISJE


W zakresie prawa lokalowego i spółdzielczego kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:
 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu najmu lokalu,
 • sprawy o opróżnienie lokalu mieszkalnego - eksmisja,
 • sprawy związane z czynszem - podwyższenie lub obniżenie czynszu,
 • sprawy związane ze wspólnotami mieszkaniowymi - uchylenie uchwał,
 • sprawy związane z wyodrębnieniem własności lokali,
 • sprawy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych
W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918  albo mail: adwokat@dariuszsieka.pl
Powrót

PRAWO PRACY


W zakresie prawa pracy kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:
 
 • reprezentacja pracowników i pracodawców we wszelkich sporach wynikających ze stosunku pracy,
 • analiza i opiniowanie prawne umów pracowniczych, umów o zakazie konkurencji, a także kontraktów menadżerskich,
 • ochrona pracownika w razie nieuzasadnionego lub bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę (odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę),
 • prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy,
 • dochodzenia odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę,
 • zwolnienie dyscyplinarne (odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego),
 • dochodzenie odszkodowań w związku z wypadkami przy pracy (wypadek w pracy),
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z mobbingiem,
 • naruszenie dóbr osobistych w pracy,
 • dochodzenie roszczeń w związku z odpowiedzialnością materialną pracowników,
 • prowadzenie spraw dotyczących zwolnień indywidualnych i grupowych,
 • przygotowywanie wszelkich pozwów w sprawach pracowniczych i innych pism procesowych
W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918  albo mail: adwokat@dariuszsieka.pl

Powrót

PRAWO KARNE I WYKROCZENIA - OBRONA W SPRAWACH KARNYCH


W zakresie prawa karnego i wykroczeń  kancelaria adwokacka zapewnia:
 • reprezentowanie i obronę przez adwokatów zarówno w postępowaniu przygotowawczym przed organami Policji i Prokuraturą, jak również w postępowaniu sądowym,
 • obronę w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • reprezentujemy osoby pokrzywdzone,
 • działamy w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • przygotowujemy prywatne akty oskarżenia,
 • przygotowujemy subsydiarne akty oskarżenia,
Nasi adwokaci zapewniają obronę karną we wszystkich rodzajach spraw karnych, w tym w szczególności w zakresie następujących przestępstw:

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 •   nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 Kodeks Karny),
 •   ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 Kodeks Karny),
 •   inne naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia ( art. 157 Kodeks Karny),
 •   bójka, pobicie - udział w bójce lub pobiciu (art. 158 Kodeks Karny),
 •   narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka (art. 160 Kodeks Karny),
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 •  spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu (art. 163 Kodeks Karny) np. pożar, zawalenie sie budowli itp.
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 •   wypadek komunikacyjny (art. 177 Kodeks Karny),
 •   spowodowanie wypadku komunikacyjnego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
 •   odurzającego (art. 178 Kodeks Karny),
 •   prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 178a kodeks Karny),
Przestępstwa przeciwko wolności
 •   pozbawienie wolności (art. 189 Kodeks Karny),
 •   groźba karalna (art. 190 Kodeks Karny),
 •   stalking - uporczywe nękanie (art. 190 a Kodeks Karny)
 •   naruszenie miru domowego (art. 193 Kodeks Karny),
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 •   znęcanie się fizyczne lub psychiczne (art. 207 Kodeks Karny),
 •   niealimentacja (art. 209 Kodeks Karny),
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 •   pomówienie, zniesławienie (art. 212 Kodeks Karny),
 •   zniewaga (art. 216 Kodeks Karny),
 •   naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 Kodeks Karny),
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 •   podrobienie lub przerobienie dokumentu (art. 270 Kodeks Karny),
 •   poświadczenie nieprawdy (art. 271 Kodeks Karny),
 •   zniszczenie, uszkodzenie, ukrycie lub usunięcie dokumentu (art. 276 Kodeks Karny),
Przestępstwa przeciwko mieniu
 •   kradzież (art. 278 Kodeks Karny),
 •   kradzież z włamaniem ( art. 279 Kodeks Karny),
 •   rozbój - kradzież z użyciem przemocy (art. 280 par.1 Kodeks karny) lub gdy sprawca 
 •   posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub
 •   środkiem obezwładniającym (art. 280 par.2 Kodeks Karny),
 •   oszustwo (art. 286 Kodeks Karny),
 •   niszczenie lub uszkadzanie mienia (art. 288 Kodeks Karny),
 •   paserstwo (art. 291 Kodeksu Karnego),
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 •   przestępstwa z art. 296 -316 Kodeksu Karnego
Przestępstwa narkotykowe
 •   wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie narkotyków (środków odurzających, substancji
 •   psychotropowych - art. 53 ust. o przeciwdziałaniu narkomanii),
 •   posiadanie narkotyków ( środków odurzających lub psychotropowych - art. 62 ust. o
 •   przeciwdziałaniu narkomanii),
 •   wprowadzanie do obrotu środków odurzających ( art. 56 w/w ustawy),
 •   udzielanie, ułatwianie, umożliwianie użycia narkotyków ( art. 57 w/w ustawy),
 •   uprawianie maku, konopi (art.63 w/w ustawy).
W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918  albo mail: adwokat@dariuszsieka.pl

Powrót

PRAWO KARNE WYKONAWCZE - DOZÓR ELEKTRONICZNY


W zakresie prawa karnego wykonawczego kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:

 
 •   odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności (art. 150 Kodeks Karny Wykonawczy),
 •   przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności ( art. 153 Kodeks Karny Wykonawczy),
 •   warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego z odbycia reszty kary  (art. 77 Kodeks Karny, art. 155 Kodeks Karny Wykonawczy),
 •   odwołanie warunkowego zwolnienia,
 •   odroczenie wykonania grzywny albo rozłożenie grzywny na raty (art.49 Kodeks Karny Wykonawczy),
 •   umorzenie grzywny (art. 51 Kodeks Karny Wykonawczy),
 •   dozór elektroniczny - składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918  albo mail: adwokat@dariuszsieka.pl

Powrót